Izdaja nadomestne listine

Postopek za izdajo nadomestne listine (izpisa iz evidence)

  1. Za izgubljen, uničen ali kako drugače odtujen izvirni dokument lahko upravičenec pridobi nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence, za kar upravičenec na šolo odda obrazec VLOGA ZA IZDAJO NADOMESTNE JAVNE LISTINE. Vlogo lahko upravičenec na šolo posreduje na naslednje načine:
  • pošlje po pošti na naslov: Gimnazija Novo mesto, Seidlova cesta 9, 8000 Novo mesto,
  • odda osebno v tajništvu šole v času uradnih ur, vsak dan med 10. in 11. uro,
  • pošlje na e-naslov: tanja.krivec@gimnm.org.

  1. Pred oddajo vloge je potrebno izvršiti plačilo upravne takse v znesku 1,80 € (za en dokument, s tem, da izpis iz evidence za spričevalo o splošni maturi z obvestilom o uspehu na splošni maturi šteje za en dokument, sicer izdan v dveh delih).

Navodilo, kako izpolniti UPN:

Koda namena: GOVT
Namen nakazila: plačilo upravne takse
Prejemnik: Upravne takse iz upr. dejanj – drž., 1000 Ljubljana
BIC/SWIFT: BSLJSI2X
Številka računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
Sklic: SI11 69540-7111002-2011

  1. Za izdajo nadomestne javne listine (izpisa iz evidence) je potrebno plačati znesek 20 € (za en dokument). Znesek je plačljiv na transakcijski račun šole.

Navodilo, kako izpolniti UPN:

Koda namena: OTHR
Namen nakazila: plačilo izdaje nadomestnega spričevala
Prejemnik: Gimnazija Novo mesto, Seidlova cesta 9, 8000 Novo mesto
BIC/SWIFT: BSLJSI2X
Številka računa (IBAN): SI56 0110 0603 0695 479
Sklic: SI00 1202

  1. Po prejetem potrdilu o plačilu in prejeti popolni vlogi šola izda nadomestno javno listino najkasneje v roku 15 dni (na podlagi 4. odstavka 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopu, UL. RS št. 24/2006).

  1. Prevzem nadomestne javne listine (izpisa iz evidence) je možen v tajništvu šole osebno, lahko ga prevzame druga oseba s pisnim pooblastilom. Šola obvesti vlagatelja, ko je nadomestna javna listina pripravljena za prevzem.