Izvajanje Koncepta dela z nadarjenimi dijaki

Projektna skupina

Zlatka Butkovec-Gačnik – vodja
Mojca Lukšič
Branka Klemenčič
Karmen Čarman
Anita Nose

Naš koncept temelji na naslednji zakonodaji: Koncept vzgojno-izobraževal- nega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju, sprejet na seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 15. 3. 2007 (priloga 1), Operacionalizacija koncepta (priloga 2) 2 in ZOFVI (62. in 63. člen ) 3. Delo projektne skupine poteka po sprejetem načrtu.

Nadarjeni so tisti mladostniki, ki so pokazali visoke dosežke ali potenciale na enem ali več področjih (intelektualnem, ustvarjalnem, specifično-akademskem, vodstvenem, umetniškem ali psihomotoričnem) in ki poleg rednega programa potrebujejo posebej prilagojene vzgojno-izobraževalne programe in dejavnosti. Pri oblikovanju koncepta dela z nadarjenimi smo na šoli izhajali iz dejstva, da so vsi naši dijaki nadarjeni.

Cilji projekta

  • Želimo prebuditi in negovati interese dijakov: na formalni ravni s ponudbo programov, na odnosni pa s sprejemanjem njihove individualnosti in ustvarjanjem spodbudnega okolja.
  • V šolski ponudbi izbirnih vsebin bomo skušali pokriti vsa interesna področja.
  • Vzpostavili bomo sistem evidentiranja.
  • Organizirali bomo gimnazijska srečanja.

Okvirni akcijski načrt

  • Informiranje učiteljskega zbora o delu z nadarjenimi
  • Evidentiranje nadarjenih v 1. letniku
  • Odkrivanje »močnih področij« pri dijakih 1. letnika – izvedba vprašalnikov o dosežkih in nadarjenosti dijakov 1. letnika
  • Priprava individualiziranih načrtov
  • Evalvacija šolske ponudbe dejavnosti in vključenosti dijakov
  • Oblikovanje smernic za izboljšanje šolske ponudbe izbirnih vsebin v prihodnjem šol. letu