Klasična gimnazija

Klasična gimnazija je program splošne gimnazije z razširjeno ponudbo splošnoizobraževalnih predmetov.

Osrednji predmet, okoli katerega se ostali povezujejo v smiselno celoto, je latinščina. Poleg tega imata dva humanistična predmeta – zgodovina in filozofija – s povečanim številom ur tu vidnejšo vlogo kot v splošni gimnaziji. Manjše število ur naravoslovnih predmetov v obveznem delu predmetnika klasične gimnazije lahko dijaki nadomestijo v izbirnem delu programa 3. in 4. letnika.

Klasična gimnazija je namenjena:
• vsem, ki jih zanimajo tuji jeziki, slovenščina in splošno jezikoslovje,
• vsem, ki si želijo pridobiti široko humanistično znanje ter jih zanimajo zgodovina, umetnostna zgodovina, filozofija, mitologija …
• klasična gimnazija je odlična priprava za vse študije, predvsem humanistično–družboslovne, še posebej za študij vseh jezikov, jezikoslovja, zgodovine, umetnostne zgodovine, arheologije, filozofije ter prava.

Cilji

• V dijakih vzbuja živo zanimanje za antiko in njeno usmerjenost v človeka ter zavzetost za svobodo misli.

Razvija kritično mišljenje in presojanje.

• S tem poudarjeno razvija razumevanje soodvisnosti znanj z različnih področij in obdobij ter zavest o interdisciplinarni kompleksnosti sveta in nedeljivi povezanosti sedanjosti s preteklostjo. Tako spodbuja tudi strpnost do drugačnosti in zavest o  pripadnosti skupnemu kulturnemu prostoru.

Klasični dnevi, izmenjave in ekskurzije

Poleg rednega pouka dijakom klasične gimnazije ponujamo v vsakem letniku en klasični dan, kjer antične teme spoznavajo na drugačne načine. Program klasične gimnazije povezuje zgodovino, slovenščino, latinščino in umetnostno zgodovino, tako da določene teme dijaki spoznajo znotraj timskih ur.

V prvem letniku poteka izmenjava s klasično gimnazjo Škofja Loka. V drugem in tretjem letniku pa se klasiki udeležijo srečanja slovenskih klasičnih gimnazij. Poleg tradicionalne ekskurzije v Rim se klasiki lahko udeležujejo tudi arheološkega tabora (Provansa, Toskana, …) in ostalih ekskurzij. Sodelujejo na prireditvah, bralnih tekmovanjih in tekmovanju iz znanja latinskega jezika.

Predmetnik

Predmet
1. letnik
2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj
SLO 4 4 4 4 560
MAT 4 4 4 4 560
LAT 4 3 3 3 455
TJ1 3 3 3 3 420
TJ2 3 3 3 3 420
ZGO 2 3 3 2 350
ŠVZ 3 3 3 3 420
LUM 1 35 + 35*
GLA 1 35 + 35*
GEO 2 2 2 210
BIO 2 2 140
KEM 2 2 140
FIZ 2 2 140
PSI 2 70
SOC 2 70
FIL 3 105
INF 2 70
Izbirni predmeti 4** 4-8*** 280-420
OIV 90 90 90 30 300

* 35 ur glasbe, ki se izvede v okviru OIV, izvajamo razporejeno skozi vsa štiri leta šolanja (obiski različnih koncertov in izvajanje glasbenih učnih ur), 35 ur likovne umetnosti izvajamo vsako drugo leto na ekskurziji za dijake 1. in 2. letnika Rim–Pompeji ter z obiski muzejev in galerij v vseh štirih letih.

** Izbirni predmeti v 3. letniku: GLA, LUM, KEM, BIO, FIZ, zgodovina umetnosti ali tretji tuji jezik.

*** Izbirni maturit. predmeti v 4. letniku: LAT, NEM, FRA, ZGO, GEO, BIO, KEM, FIZ, SOC, PSI, FIL.