LATINŠČINA

 

O predmetu

Poučevanje latinščine na Gimnaziji Novo mesto ima izredno dolgo tradicijo, ki sega vse od ustanovitve gimnazije leta 1746, ko je bila glavni učni predmet, pa vse do današnjih dni, ko se latinščina poučuje v okviru programa klasične gimnazije.

Danes je latinščina obvezni štiriletni predmet, ki se izvaja v obsegu štirih šolskih ur tedensko v 1. in treh šolskih ur tedensko v 2., 3. in 4. letniku. Dijaki lahko maturirajo iz latinščine kot izbirnega predmeta na osnovni ali višji zahtevnostni ravni. Latinščino je možno študirati na ljubljanski Filozofski fakulteti na Oddelku za klasično filologijo.

Pri pouku uporabljamo Malo latinsko slovnico Roberta Čepona in vadnice Usus I, Usus II in Usus III, v četrtem letniku pa zbirko besedil in slovničnih vaj ter knjigo Pierra Grimala Latinska književnost. Pomagamo si tudi z latinsko slovenskim slovarjem.

Cilji predmeta

Ker latinščina danes ni nikomur več materni jezik, v zgodovini naše civilizacije pa zaseda posebej pomembno vlogo, so cilji in izvedba pouka drugačni kot pri tujih jezikih:

 • razvijanje zanimanja za grško-rimsko in krščansko antiko in njeno kulturo in s tem za korenine sodobnega sveta,
 • branje in razumevanje antične in srednjeveške latinske literature,
 • spoznavanje splošnejših jezikovnih zakonitosti,
 • krepitev jezikovne samozavesti in razvijanje jezikovne logike,
 • spoznavanje latinskega besedišča, ki je temelj govorice vseh znanosti.

Izvajanje pouka

 • Pouk je zastavljen sodobno ob smiselni uporabi audio-vizualne tehnike.
 • V knjižnici so na voljo latinsko-slovenski slovarji in druga strokovna literatura ter številni dokumentarni filmi.
 • Dijaki so seznanjeni z vsemi pravicami in obveznostmi, ki zagotavljajo kvalitetno izvajanje pouka.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

 • Za dijake, ki se učijo latinščino, se vsaki dve leti pripravi večdnevna ekskurzija v Rim in Pompeje, v okviru projektnega tedna pa dvodnevna medpredmetna ekskurzija.
 • V 1. letniku je obvezna izmenjava z Gimnazijo Škofja Loka
 • Za 2. letnik je v pripravi izmenjava s tržaškim licejem dr. Franceta Prešerna.
 • V 3. letniku potekajo številne aktivnosti, povezane z rimsko civilizacijo na Slovenskem.
 • Dijaki 4. letnika se lahko udeležijo državnega tekmovanja v znanju latinščine.
 • Dijaki aktivno sodelujejo pri projektih, ki jih pripravlja Društvo za antične in humanistične študije (npr. projekt Klasiki na odru).