MEDNARODNI PROJEKT U-START – IZZIVI PODJETNOSTI ZA MLADE

Člani projektne skupine

Janez Gorenc, vodja, učitelj angleščine
Mojca Rangus, učiteljica matematike
Jernej Golobič, učitelj slovenščine
Barbara Strnad, učiteljica računalništva

O projektu

V Sloveniji projekt vodi in usmerja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Šolo za ravnatelje.

Temeljni namen projekta je spodbujanje razvoja transverzalnih veščin 21. stoletja s sodobnimi pristopi. Ena izmed teh je samoiniciativnost in podjetnost, kot je opredeljena v evropskem referenčnem okviru ključnih kompetenc (Priporočilo evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za VŽU, UL EU, 30.12.2006). To transverzalno ključno kompetenco bomo v projektu smiselno integrirali v pouk s spodbujanjem razvoja sodelovanja in komuniciranja, kritičnega mišljenja, samorefleksije in samouravnavanja, dela z viri, ustvarjalnosti, proaktivnega vedenja »od ideje do uresničitve« itd.

V razvojnem projektu UStart – Izzivi podjetnosti za mlade bomo raziskali možne odgovore na krovno vprašanje (perspektiva učitelja): Kako naj integriramo v pouk razvoj elementov samoiniciativnosti in podjetnosti pri svojih dijakih?

Cilji projekta

V tem kontekstu bodo učitelji in učiteljice:

  • razvojno delovali: načrtovali, izvajali in spremljali pouk tako, da bodo integrirali veščine in znanja, ki tvorijo ključno kompetenco samoiniciativnost in podjetnost, ob spremljanju in podpori ravnatelja,
  • spoznali temeljna izhodišča učenja z izkušnjami,
  • spoznavali prakse razvijanja samoiniciativnosti in podjetnosti v drugih sodelujočih državah in z njimi izmenjavali izkušnje oz. primere kakovostne prakse.

Dejavnosti

  • faza: javni poziv šolam ter izbor 21 splošnih gimnazij,
  • faza: začetna usposabljanja učiteljev (pristop ter orodja za razširjanje in poglobitev znanj o veščinah in znanjih samoiniciativnosti in podjetnosti) – prva polovica šolskega leta 2015/16,
  • faza: izvajanje in spremljanje pouka – druga polovica šolskega leta 2015/16 in šolsko leto 2016/17,
  • faza: zaključne evalvacije, načrtovanje širitve ideje projekta na kolektiv, diseminacijske dejavnosti.

Tretja (3.) faza projekta bo potekala na gimnazijah v obliki eksperimenta. To pomeni, da bo polovica gimnazij vključena v eksperimentalno skupino, ostala polovica gimnazij pa v kontrolno skupino. Po prvem letu izvajanja bodo eksperimentalne šole postale kontrolne in obratno. V eksperimentalnih oddelkih bodo učenci in učitelji delali na razvoju in spodbujanju samoiniciativnosti in podjetnosti. V kontrolnih oddelkih oz. šolah bo pouk potekal v skladu z uveljavljeno prakso.