Opolnomočenje učencev za izboljševanje ravni bralne pismenosti

Člani projektne skupine


Natalija Petakovič, vodja
Jernej Golobič
Mojca Lukšič
Renata Nose
Tina Furlan Turk
Robert ŠupeCilji projekta

Izboljšati kakovost pouka z razvijanjem bralnega razumevanja, in sicer:

  • s širjenjem besedišča (osnovno in strokovno),
  • z uporabo različnih strategij za bralno razumevanje,
  • s posebnimi ukrepi za šibke bralce,
  • s povečanjem števila ur, namenjenih branju in
  • ozaveščanjem pomena izražanja v knjižnem jeziku.


Pričakovani učinki projekta

Dijaki bodo povedano in prebrano besedilo razumeli in kritično vrednotili. Pri branju in tvorjenju besedil bodo znali izbrati učinkovite bralne in pisne strategije. Dijaki se bodo bolje znašli med različnimi vrstami besedil, samostojno bodo izbrali, uporabili in predstavili informacije v različnih okoliščinah ter izboljšali svoje ustno in pisno izražanje v knjižnem jeziku. 

Izvedbene naloge v šolskem letu 2014/15

V sodelovanju z ZRSŠ bomo v šol. letu 2014/15 samostojno nadaljevali pilotni projekt v športnem oddelku, ki je bil zastavljen v šol. letu 2013/14. Nosilec je Jernej Golobič in učiteljsko zbor 2. Š.

V ostalih razredih bomo izvajali projekt samostojno. K sodelovanju so povabljeni vsi učitelji, ki bodo 1 do 3 ure pri svojem predmetu namenili branju in razvijanju različnih bralnih učnih strategij. Vsaj en test bodo v sodelovanju s kolegi slavisti popravili tudi jezikovno. Sodelovali bomo pri obeležitvi dneva knjige in se vključevali v ostale aktivnosti, s katerimi bomo na šoli razvijali bralno pismenost.