PODVIG – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah

O projektu:

V šolskem letu 2017/2018  je naša gimnazija pristopila k projektu PODVIG (Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah). Projekt poteka v sklopu razpisa prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost« in traja od 3. 11. 2017 do 31. 8. 2022.

V projektu sodelujejo:

 • ZRSŠ – vodenje projekta,
 • Vzgojno-izobraževalni zavodi: 28 razvojnih in 42 implementacijskih gimnazij,
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
 • Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta,
 • Šola za ravnatelje, Institut Jožef Stefan, Gospodarska zbornica Slovenije,
 • Društvo HUMANITAS – center za globalno učenje in sodelovanje, Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova, Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Gimnazija Novo mesto ima v projektu vlogo razvojne gimnazije.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros)kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

Projektni tim:

 • Branka Klemenčič, vodja,
 • Janez Gorenc,
 • Mojca Rangus,
 • Blaž Zabret,
 • Marko Kastelic,
 • Nevenka Malnarič Brulc,
 • Saša Lavrič in
 • Mojca Lukšič, ravnateljica.

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Šolsko leto: 2018/19

Na šoli smo  v šolskem letu 2017/18  začeli z načrtovanjem različnih interdisciplinarnih tematskih sklopov (ITS). V razvojno delo je vključenih 26 učiteljev. Pri posameznem sklopu smo poskušali vključiti vsaj tri predmetna področja. Interdisciplinarne tematske sklope smo umestili v predmetnik splošnega programa gimnazije v obsegu 105 ur, ki so predvidene za izbirne predmete. Dijaki so lahko izbirali med sedmimi ITS-i. Izvajamo pa jih šest, in sicer:

 • Znanost v gibanju (SLO, MAT, ŠVZ, BIO, FIZ)
 • Kako temačen je bil v resnici srednji vek? (SLO, LAT, ZGO, LUM)
 • Od matematike do podjetnosti (SLO, MAT, ANG, LUM, PSI, SC)
 • Zdrav življenjski slog (SLO, ŠVZ, BIO, KEM, PSI)
 • Gledališče (SLO, LAT, LUM, PSI, FIL, LUM)
 • Turizem smo mi (NEM, ŠVZ, GEO, INF)

Za šolsko leto 2019/2010 smo načrtovali šest novih ITS-ov. Izvajali jih bomo pet.

Ker gre za pilotni projekt, bomo uvajanje ITS-ov tudi evalvirali (ZRSŠ, GimNm)