PODVIG – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR

 O projektu:

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

V šolskem letu 2017/2018  je naša gimnazija pristopila k projektu PODVIG (Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah). Projekt poteka v sklopu razpisa prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost« in traja od 3. 11. 2017 do 30. 9. 2022.

V projektu sodelujejo:

 • ZRSŠ – vodenje projekta,
 • Vzgojno-izobraževalni zavodi: 28 razvojnih in 42 implementacijskih gimnazij,
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
 • Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta,
 • Šola za ravnatelje, Institut Jožef Stefan, Gospodarska zbornica Slovenije,
 • Društvo HUMANITAS – center za globalno učenje in sodelovanje, Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova, Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Gimnazija Novo mesto ima v projektu vlogo razvojne gimnazije.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros)kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

Projektni tim:

Šolsko leto 2018/2019:

 • Branka Klemenčič, vodja,
 • Janez Gorenc,
 • Mojca Rangus,
 • Blaž Zabret,
 • Marko Kastelic,
 • Nevenka Malnarič Brulc,
 • Saša Lavrič in
 • Mojca Lukšič, ravnateljica.

K timu so so v šolskem letu 2019/20 pridružili:

 • Tanja Gačnik, vodja
 • Matjaž Štih in
 • Nina Arnuš.

K timu so so v šolskem letu 2020/21 pridružili:

 • Uroš Lubej,
 • Tomaž Koncilija,
 • Janja Pust,
 • Marija Kočar,
 • Jana Hosta,
 • Barbara Strnad,
 • Jasmina Žagar,
 • Marinka Kovač,
 • Renata Nose in
 • Tina Furlan Turk.

Na šoli smo že v letu 2017 začeli z načrtovanjem različnih interdisciplinarnih tematskih sklopov (ITS) za dijake 2. letnika, v letu 2018 pa za dijake 3. letnika. Poskusno izvajanje modelnih ITS-ov smo najprej vpeljali v predmetnik 2. letnika (šol. leto 2018/19) in nato še v 3. letnik splošne gimnazije (šol. leto 2019/2020). Pri posameznem interdisciplinarnem tematskem sklopu smo vključili vsaj tri predmetna področja. Umestili smo jih v predmetnik splošnega programa gimnazije v obsegu 105 ur, ki so predvidene za izbirne predmete. Trenutno imamo pripravljene načrte za 18 različnih ITS-ov.

2. letnik:

 • Allons en France! (FRA, GEO, SOC, LUM, GUM, UMZGO),
 • Caio, Italia! (ITA, LUM, GEO, SOC),
 • Gledališče (SLO, LAT, LUM, PSI, FIL, LUM),
 • izdelaj.si (FIZ, BIO, KEM, INF),
 • Kako temačen je bil v resnici srednji vek? (SLO, LAT, ZGO, UMZGO),
 • Nevroznanost (BIO, PSI, ŠVZ),
 • Od matematike do podjetnosti (SLO, MAT, ANG, LUM, PSI, KEM, POD),
 • Sod smodnika (ZGO, GEO, UMZGO, SLO, KIZ),
 • Zdrav življenjski slog (SLO, ŠVZ, BIO, KEM, PSI),
 • Znanost v gibanju (SLO, MAT, ŠVZ, BIO, FIZ).

3. letnik:

 • Across cultures, intekulturall, interculturel, medkulturno (SLO, FRA, NEM, ANG),
 • Ali nas mora biti strah? (ZGO, GEO, SLO, UMZGO),
 • Enigma (FIZ, BIO, KEM, MAT),
 • Farmacija in medicina mi nista tuji (BIO, KEM, FIZ, LAT),
 • Film (SLO, LUM, FIL, SOC),
 • Govorim Slovenijo (SLO, ANG, NEM/FRA, SOC),
 • Naravni pogon (BIO, FIZ, GEO, SOC),
 • Razmišljam, iščem, (se) razvijam (ANG, SLO, KEM, BIO) in
 • Zdrava prehrana (ŠVZ, BIO, SOC, KEM)

Da je delo v okviru ITS-ov drugačno, osredotočeno na dijake, kar kažejo številne raznolike aktivnosti.

Ker gre za pilotni projekt, uvajanje ITS-ov tudi evalviramo (ZRSŠGimNm).

Izziv za dijaka

V šolskem letu 2021/22 smo v projekt vključeni profesorji vodili dejavnosti z naslovom »Izziv za dijaka«. Pri pouku (v okviru predmetov ali ITS-ov) ali pri razrednikovih urah smo (ne)posredno spoznavali različne cilje Agende 2030 za trajnostni razvoj. Dijaki so preko dejavnosti s samostojnim ali skupinskim raziskovanjem in dejanji prispevali k globalnemu trajnostnemu ravnanju.