Angleščina

O predmetu

Angleščina se poučuje  kot prvi in drugi tuji jezik, in sicer tri ure tedensko v vsakem letniku. Dijaki imajo v 4. letniku dodatno uro za priprave na literaturo ter še 15 dodatnih ur priprav na višjo raven mature.

Pri pouku uporabljamo učbeniški komplet Headway Upper-Intermediate, učbenik in delovni zvezek (oba Fourth Edition).

Pri učenju so lahko v pomoč tudi spletni slovarji ter mobilne aplikacije, ki jih dijaki občasno uporabljajo pri pouku.

Cilji predmeta

 • Razvijanje zmožnosti za medkulturno in medjezikovno sporazumevanje,
 • razvijanje bralnih, slušnih, govornih in pisnih zmožnosti v angleščini,
 • poznavanje geografskih, družbenih in kulturnih značilnosti angleško govorečih dežel,
 • pridobivanje spretnosti vseživljenjskega učenja tujega jezika.

Izvajanje pouka

 • Pouk poteka v učilnicah, ki imajo vso potrebno opremo (računalnik, interaktivni projektor, e-učbenik, wi-fi).
 • V knjižnici so na voljo številni slovarji, strokovna, leposlovna dela, časopisi in revije.
 • Aktiv učiteljev angleščine pripravi splošne napotke za delo pri pouku, ki vključujejo obveznosti dijakov, kriterije za pisno in ustno ocenjevanje, minimalne standarde znanja idr.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

 • Najboljši dijaki 3. letnika sodelujejo na regijskem in državnem tekmovanju iz angleščine.
 • Dijaki lahko sodelujejo na mednarodnem tekmovanju znanja World Scholars Cup.
 • Organiziramo ekskurzijo v London.
 • Sodelujemo pri številnih drugih dejavnostih in projektih na šoli.

Rezultati so objavljeni na strani strokovnega aktiva za angleščino.