Fizika

O predmetu

Fizika je naravoslovni predmet, ki ga na splošni in športni gimnaziji poučujemo v prvih treh letnikih, na klasični gimnaziji pa v prvih dveh letnikih, povsod po dve uri tedensko.

Dijaki, ki izberejo fiziko za maturo, imajo v četrtem letniku še štiri ure fizike tedensko.

Cilji predmeta

  • Seznanjanje z glavnimi fizikalnimi koncepti in teorijami, ki povzemajo naše vedenje o naravi,
  • poznavanje pomena eksperimentov pri spoznavanju in preverjanju fizikalnih zakonitosti,
  • poznavanje nepogrešljivosti znanja fizike pri obvladovanju narave in funkcioniranju celotne človeške dejavnosti ter njegovo temeljno vlogo v različnih strokah,
  • spoznavanje narave fizikalnega mišljenja in njegov pomen za razvoj splošne kulture,
  • poznavanje komuniciranja na področju naravoslovja, še posebej fizike. To pomeni, da osvojijo jezik naravoslovja, obvladajo fizikalne enote za pomembne fizikalne količine ter znajo razpravljati o svojih eksperimentalnih izkušnjah in jih prikazati z grafi, tabelami in matematičnimi enačbami,
  • poznavanje osnovnih fizikalnih zakonitosti vseh pomembnih področij fizike, to je poznavanje osnovnih zakonov, pravilno interpretiranje ter uporaba.

Izvajanje pouka

  • Pouk poteka v namenskih učilnicah, opremljenih z računalnikom, LCD projektorjem …
  • Na razpolago je obsežna oprema za izvajanje deomonstracijskih poskusov in laboratorijskih vaj.
  • V predmetnem aktivu so usklajeni skupni kriteriji za ustno in pisno ocenjevanje, za eksperimentalno delo in za standarde znanj.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta