Francoščina

O predmetu

Francoščina se poučuje kot drugi tuji jezik, in sicer tri ure tedensko v vsakem letniku. Dijaki, ki jo izberejo kot maturitetni predmet, imajo v 4. letniku 1 dodatno uro.
Pri pouku uporabljamo učbeniška kompleta Entre nous 1 (1., 2. letnik) in Tendances A1 (3. letnik). V 4. letniku uporabljamo gradivo iz različnih vadnic, francoskih revij in s spleta.

Cilji predmeta

 • Razvijanje zmožnosti za medkulturno in medjezikovno sporazumevanje,
 • razvijanje bralnih, slušnih, govornih in pisnih zmožnosti v francoščini,
 • poznavanje geografskih, družbenih in kulturnih značilnosti francosko govorečih dežel,
 • pridobivanje spretnosti vseživljenjskega učenja tujega jezika.

Izvajanje pouka

 • Pouk poteka v učilnicah, ki imajo vso potrebno IKT opremo.
 • V knjižnici so na voljo številni slovarji, strokovna in leposlovna dela ter občasno revije.
 • Aktiv učiteljev francoščine pripravi splošne napotke za delo pri pouku, ki vključujejo obveznosti dijakov, kriterije za pisno in ustno ocenjevanje, minimalne standarde znanja idr.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

 • Opravljanje mednarodnega izpita DELF (spomladi),
 • izmenjava s francosko gimnazijo Marseilleveyre,
 • državno tekmovanje iz francoščine za dijake 4. letnika,
 • tekmovanje iz peke francoskih slaščic Macaron d’or v sodelovanju s francoskim inštitutom,
 • možnost udeležbe na prireditvi ob prazniku glasbe (spomladi),
 • možnost ekskurzije v Ljubljano (obisk francoskega inštituta in hipermarketa Leclerc).

Več informacij in rezultatov je na strani aktiva.