Francoščina

O predmetu

Francoščina se poučuje kot drugi tuji jezik, in sicer tri ure tedensko v vsakem letniku. Dijaki, ki jo izberejo kot maturitetni predmet, imajo v 4. letniku 2 dodatni uri.
Pri pouku uporabljamo učbeniška kompleta Tendances A1 (1., 2. letnik) in Alter égo + 1 (3., 4. letnik). V 4. letniku poleg učbenika uporabljamo tudi ostala gradiva.

Cilji predmeta

 • Razvijanje zmožnosti za medkulturno in medjezikovno sporazumevanje,
 • razvijanje bralnih, slušnih, govornih in pisnih zmožnosti v francoščini,
 • poznavanje geografskih, družbenih in kulturnih značilnosti francosko govorečih dežel,
 • pridobivanje spretnosti vseživljenjskega učenja tujega jezika.

Izvajanje pouka

 • Pouk poteka v učilnicah, ki imajo vso potrebno IKT opremo.
 • V knjižnici so na voljo številni slovarji, strokovna in leposlovna dela ter občasno revije.
 • Aktiv učiteljev francoščine pripravi splošne napotke za delo pri pouku, ki vključujejo obveznosti dijakov, kriterije za pisno in ustno ocenjevanje, minimalne standarde znanja idr.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

 • Opravljanje mednarodnega izpita DELF (pomlad 20),
 • izmenjava s francosko gimnazijo (v pripravi),
 • občasno možnost timske ure skupaj s profesorico Elso Louis, tujo učiteljico francoščine,
 • državno tekmovanje iz francoščine za dijake 4. letnika (jesen 19),
 • tekmovanje iz peke francoskih slaščic Macaron d’or v sodelovanju s francoskim inštitutom.

Več informacij in rezultatov je na strani aktiva.