Geografija

O predmetu

Geografija je obvezen splošnoizobraževalni predmet v 1., 2. in 3. letniku gimnazijskega programa v obsegu dveh ur tedensko. Dijaki, ki v 4. letniku izberejo geografijo kot izbirni maturitetni predmet, imajo 4 ure pouka tedensko.

Pri pouku uporabljamo učbenike založbe Modrijan.

Cilji predmeta

 • Pridobivanje prostorskih predstav o današnjem svetu in domačem okolju,
 • razumevanje najpomembnejših naravnogeografskih in družbenogeografskih pojavov in procesov,
 • razumevanje součinkovanja naravnogeografskih in družbenogeografskih dejavnikov pri preoblikovanju pokrajin/-e,
 • usposabljanje za samostojno uporabo geografskih virov (atlas, zemljevidi, podatkovne baze, mobilne aplikacije ipd.),
 • razvijanje sposobnosti za neposredno in posredno opazovanje naravnih in družbenih dejavnikov, pojavov in procesov v pokrajini.

Izvajanje pouka

 • Pouk geografije poteka v geografskih učilnicah, ki so opremljene z različnimi stenskimi zemljevidi in atlasi. Pouk je obogaten z uporabo sodobne učne tehnologije – računalnika s povezavo na svetovni splet in interaktivne table.
 • V knjižnici je na voljo raznolika geografska in poljudno-znanstvena literatura.
 • Učitelji geografije spodbujamo dijake k samostojnemu raziskovanju pokrajin ter aktualnih geografskih procesov in pojavov.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

 • Organizacija in koordinacija ekskurzij in terenskega dela.
 • Priprave in spremstvo na tekmovanjih.
 • Raziskovalno delo.
 • Medpredmetno sodelovanje z ostalimi predmetnimi področji.
 • Sodelovanje v projektu Dijaki dijakom za varno mobilnost v srednji šoli.

Datumi tekmovanj

Tekmovanje v znanju geografije v šolskem letu 2019/20 poteka pod naslovom »Podnebne spremembe – opomin narave sedanjim in prihodnjim generacijam človeštva«.

 • Šolsko tekmovanje: sreda, 11. 12. 2019
 • Regijsko tekmovanje: četrtek, 13. 2. 2020
 • Državno tekmovanje: petek, 17. 4. 2020

Datumi internega dela mature

 • Ekskurzija IMP 1 in IMP 2: petek, 27. 9. 2019

Rezultati

Rezultati tekmovanj in izvedene dejavnosti so predstavljeni na strani strokovnega aktiva.