Geografija

O predmetu

Geografija se poučuje kot obvezen predmet v 1., 2. in 3. letniku v obsegu 2 ali 3 ure tedensko (odvisno od programa). Dijaki, ki v 4. letniku izberejo geografijo kot izbirni maturitetni predmet, imajo 4 ure tedensko.

Pri pouku uporabljamo učbenike založbe Modrijan.

Cilji predmeta

 • Pridobivanje prostorskih predstav o današnjem svetu in domačem okolju,
 • razumevanje najpomembnejših naravnogeografskih in družbenogeografskih pojavov in procesov,
 • razumevanje součinkovanja naravnogeografskih in družbenogeografskih dejavnikov pri preoblikovanju pokrajin/-e,
 • usposabljanje za samostojno uporabo geografskih virov (atlas, zemljevidi, statistični podatki ipd.),
 • razvijanje sposobnosti za neposredno in posredno opazovanje naravnih in družbenih dejavnikov, pojavov in procesov v pokrajini.

Izvajanje pouka

 • Pouk poteka v geografskih učilnicah, ki imajo poleg AV vso potrebno opremo (stenski zemljevidi, atlasi, drugi učni pripomočki).
 • V knjižnici je na voljo številna geografska in poljudno-znanstvena literatura.
 • Učitelji geografije spodbujamo dijake k samostojnemu raziskovanju pokrajin ter aktualnih geografskih procesov in pojavov.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

 • Organizacija in koordinacija ekskurzij in terenskega dela.
 • Priprave in spremstvo na tekmovanjih.
 • Raziskovalno delo.
 • Medpredmetno sodelovanje z ostalimi predmetnimi področji.
 • Sodelovanje v projektu Dijaki dijakom za varno mobilnost v srednji šoli.

Datumi tekmovanj

Tekmovanje v znanju geografije v šolskem letu 2018/19 poteka pod naslovom »Migracije – geografsko zgodovinska pokrajinska posebnost sveta«.

 • Šolsko tekmovanje: 15. 1. 2019
 • Regijsko tekmovanje: 6. 3. 2019
 • Državno tekmovanje: 12. 4. 2019

Datumi internega dela mature

 • Ekskurzija IMP 1: 21. 9. 2018
 • Ekskurzija IMP 2: 12. 11. 2018

Rezultati

Rezultati tekmovanj in izvedene dejavnosti so predstavljeni na strani strokovnega aktiva.