Geografija

O predmetu

Geografija je obvezen splošnoizobraževalni predmet v 1., 2. in 3. letniku gimnazijskega programa v obsegu dveh ur tedensko. Dijaki, ki v 4. letniku izberejo geografijo kot izbirni maturitetni predmet, imajo 4 ure pouka tedensko.

Pri pouku uporabljamo učbenike založbe Modrijan.

Cilji predmeta

 • Pridobivanje prostorskih predstav o današnjem svetu in domačem okolju,
 • razumevanje najpomembnejših naravnogeografskih in družbenogeografskih pojavov in procesov,
 • razumevanje součinkovanja naravnogeografskih in družbenogeografskih dejavnikov pri preoblikovanju pokrajin/-e,
 • usposabljanje za samostojno uporabo geografskih virov (atlas, zemljevidi, podatkovne baze, mobilne aplikacije ipd.),
 • razvijanje sposobnosti za neposredno in posredno opazovanje naravnih in družbenih dejavnikov, pojavov in procesov v pokrajini.

Izvajanje pouka

 • Pouk geografije poteka v geografskih učilnicah, ki so opremljene z različnimi stenskimi zemljevidi in atlasi. Pouk je obogaten z uporabo sodobne učne tehnologije – računalnika s povezavo na svetovni splet in interaktivne table.
 • V knjižnici je na voljo raznolika geografska in poljudno-znanstvena literatura.
 • Učitelji geografije spodbujamo dijake k samostojnemu raziskovanju pokrajin ter aktualnih geografskih procesov in pojavov.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

 • organizacija in koordinacija ekskurzij in terenskega dela
 • priprave in spremstvo na tekmovanjih
 • raziskovalno delo
 • medpredmetno sodelovanje z ostalimi predmetnimi področji

Datumi tekmovanj

Tekmovanje v znanju geografije v šolskem letu 2023/2024 poteka pod naslovom GEOGRAFIJA ZAVAROVANIH OBMOČIJ.

Tekmovanje na šolski ravni je sestavljeno iz obveznega pisnega dela in sicer:

 • sklopa A (obča in regionalna geografija) in
 • sklopa B (vsebine iz virov in literature).

Tekmovanju na državni ravni je poleg sklopa A in sklopa B dodan še

 • sklop C (terenski del tekmovanja).

Datumi posameznih ravni tekmovanja:

 • šolsko tekmovanje: torek, 14. november 2023, ob 13.00
 • državno tekmovanje: sobota, 6. april 2024, ob 9.00 v Škofji Loki.

Rezultati

Rezultati tekmovanj in izvedene dejavnosti so predstavljeni na strani strokovnega aktiva.