Kemija

O predmetu

V 1., 2. in 3. letniku se kemija poučuje 2 uri tedensko. Klasični oddelki imajo kemijo samo prvi dve leti po 2 uri tedensko. Pri pouku uporabljamo učbenike, ki so predpisani.

Dijaki, ki izberejo kemijo kot maturitetni predmet, imajo v 4. letniku dodatne 4 ure na teden.

Cilji predmeta

 • Dijaki razvijajo razumevanje in spretnosti z reševanjem praktičnih problemov, na osnovi eksperimentalnih podatkov in ob uporabi virov informacij,
 • spoznajo pomen ustvarjalnega mišljenja za razvoj kemije,
 • spoznajo, kako povezati kemijsko znanje in razumevanje z dogajanji v naravi in stvarmi, ki so v vsakdanji rabi, ob istočasni skrbi za zdravo okolje,
 • spoznajo odgovornost za prepoznavanje nevarnosti in znajo uporabiti znanje za kontrolo in preprečevanje le te,
 • spoznavajo, kako na osnovi znanja in ob učiteljevi spodbudi lastne zamisli preoblikovati tako, da jih bo mogoče eksperimentalno preveriti.

Izvajanje pouka

 • Pouk poteka v učilnicah (teoretični del) in laboratoriju (praktični del). Oprema je sodobna in omogoča optimalno izvajanje pouka in eksperimentov.
 • Kemijski aktiv skrbi za jasna navodila v zvezi s potekom pouka, laboratorijskih vaj, preverjanja znanja in zahtevnosti.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

 • Dijaki, ki si želijo poglobiti in razširiti znanje, se vključujejo v izbirne vsebine.
 • Dijaki se pripravljajo na različna kemijska tekmovanja (šolska, državna, olimpijada).
 • Razvijanje praktične spretnosti in raziskovanje. Izdelovanje raziskovalnih nalog za Gibanje znanost mladini in Krkine nagrade, ki jih predstavijo in zagovarjajo.
 • Sodelovanje v raznih projektih.
 • Dosežki in rezultati so predstavljeni na strani strokovnega aktiva za kemijo.