Latinščina

O predmetu

Poučevanje latinščine na Gimnaziji Novo mesto ima izredno dolgo tradicijo, ki sega vse od ustanovitve gimnazije leta 1746, ko je bila glavni učni predmet, pa vse do današnjih dni, ko se latinščina poučuje v okviru programa klasične gimnazije.

Danes je obvezni štiriletni predmet, ki se izvaja v obsegu štirih šolskih ur tedensko v 1. in treh šolskih ur tedensko v 2., 3. in 4. letniku. Dijaki lahko maturirajo iz latinščine kot izbirnega predmeta na osnovni ali višji zahtevnostni ravni. Latinščino je možno študirati na ljubljanski Filozofski fakulteti.

Pri pouku uporabljamo učbenik Veni, vidi, didici ter latinsko – slovenski slovar.

Cilji predmeta

Ker latinščina danes ni nikomur več materni jezik, v zgodovini naše civilizacije pa zaseda posebej pomembno vlogo, so cilji in izvedba pouka drugačni kot pri tujih jezikih:

 • razvijanje zanimanja za grško-rimsko in krščansko antiko in njeno kulturo in s tem za
 • korenine sodobnega sveta,
 • branje in razumevanje antične in srednjeveške latinske literature,
 • spoznavanje splošnejših jezikovnih zakonitosti,
 • krepitev jezikovne samozavesti in razvijanje jezikovne logike,
 • spoznavanje latinskega besedišča, ki je temelj govorice vseh znanosti.

Izvajanje pouka

 • Pouk je zastavljen sodobno ob smiselni uporabi audio-vizualne tehnike.
 • V knjižnici so za pouk na voljo latinsko-slovenski slovarji in druga strokovna literatura.
 • Dijaki so seznanjeni z vsemi pravicami in obveznostmi, ki zagotavljajo kvalitetno izvajanje pouka.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

 • Za dijake, ki se učijo latinščino, se vsake dve leti pripravi večdnevna ekskurzija v Rim in Pompeje, v okviru projektnega tedna pa dvodnevna medpredmetna ekskurzija Po rimski cesti.
 • Dijaki 4. letnika se lahko udeležijo državnega prvenstva v znanju latinščine.
 • Dijaki se povezujejo z ostalimi klasičnimi gimnazijami po Sloveniji in v tujini.

Več informacij in rezultatov je na strani aktiva.