Likovna umetnost

O predmetu

Likovna umetnost se poučuje v prvem letniku splošne gimnazije, v drugem letniku klasične gimnazije in v tretjem letniku športnih oddelkov. Likovno umetnost sestavljata dva predmeta in sicer umetnostna zgodovina in likovno snovanje. Likovna umetnost se poučuje dve uri v prvem polletju in ena ura v drugem polletju, 18 ur pa opravimo na terenu v galerijah in različnih delavnicah.

Pri pouku uporabljamo učbenik Nataše Golob – Umetnostna zgodovina in delovni zvezek Renate Novak – ABC Umetnostne zgodovine.

Cilji predmeta

  • Razumevanje in doživljanje umetnosti kot področje različnih zvrsti ter njen pomen za življenje,
  • spoznavanje in razumevanje bistva soodvisnosti med izražanjem, ustvarjanjem, umetniškim delom in družbenim okoljem,
  • spoznavanje najpomembnejših ustvarjalcev in idej, ki jih izražajo njihove stvaritve,
  • poznavanje, razumevanje in samostojno vrednotenje slovenske umetnostne dediščine in še posebej spomenikov iz domačega okolja.

Izvajanje pouka

  • Pouk poteka v učilnicah, ki imajo vso potrebno opremo (televizor, DVD-predvajalnik, računalnik, LCD-projektor, grafoskop). Pouk poteka tudi v galeriji Dolenjskega muzeja in v Jakčevem domu.
  • V knjižnici so navoljo številne knjige in monografije umetnikov, umetnostno zgodovinskih del in predstavitve različnih likovnih panog ter časopisi in revije, ki spodbujajo likovno dejavnost.
  • Aktiv učiteljev likovne umetnosti pripravi splošne napotke za delo pri pouku, ki vključujejo obveznosti dijakov, terensko delo, priprave za likovne naloge (potreben likovni material), kriterije za pisno in ustno ocenjevanje, minimalne standarde znanja idr.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

  • Na šoli deluje likovni krožek in likovno ustvarjalni krožek, v katerega se lahko vključijo vsi dijaki od prvega do četrtega letnika, ki z izzivalnostjo, likovnim talentom in ustvarjalnostjo aktivno sodelujejo na različnih likovnih natečajih ali pa s svojo domišljijo popestrijo hodnike in atrij na šoli.
  • Sodelujemo tudi pri raznih drugih dejavnostih (postavitev scen za gledališke dejavnosti, razstave) in projektih na šoli (projektni teden in ekskurzije).
  • Več na strani družboslovnega aktiva.