Matematika

O predmetu

Matematiki so v prvem, drugem in tretjem letniku namenjene štiri ure tedensko. V 4. letniku imajo dijaki na urniku 5 ur matematike, dodatne ure so namenjene pripravam na maturo.

Cilji predmeta

Dijaki pri pouku matematike

 • razvijajo matematično mišljenje,
 • spoznavajo zgradbo matematičnih teorij,
 • spoznavajo osnove matematičnega sklepanja,
 • se izražajo v matematičnem jeziku (ustno in pisno),
 • spoznavajo matematiko kot proces (povezovanje dejstev in kreativnost),
 • razvijajo kritičen odnos do problemov in rezultatov,
 • znajo uporabiti pridobljena znanja v življenjskih situacijah.

Izvajanje pouka

 • Pouk matematike izvajamo po veljavnem učnem načrtu in sodobnih didaktičnih priporočilih. Naše učilnice so sodobno opremljene in omogočajo tudi delo z e-gradivi.
 • Strokovni aktiv za matematiko oblikuje skupne kriterije za ustno in pisno ocenjevanje pri pouku ter pri popravnih izpitih, skupna pravila za preverjanje in ocenjevanje pri matematiki in pričakovane dosežke znanj. Dokument je objavljen na povezavi.

Gradiva za dijake

 • učbeniki: Linea nova, Planum novum, Spatium novum, Tempus novum
 • zbirke nalog: Omega 1, 2, 3, 4
 • interaktivni učbeniki Vega 1, 2, 3
 • V knjižnici so na voljo številni učbeniki, zbirke nalog in strokovne revije.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

 • Dijaki se lahko udeležijo tekmovanj iz logike, razvedrilne matematike, kenguruja in matematike za Vegova priznanja. Na voljo je spletna učilnica za priprave na tekmovanja z gradivi.
 • V okviru obveznih izbirnih vsebin je na šoli organiziran matematični krožek.

Dopolnilni pouk

 • Dijaki, ki potrebujejo pomoč, se za dodatno razlago dogovorijo s svojim učiteljem matematike.

Datumi tekmovanj

Logika

 • Šolsko tekmovanje – 26. 9. 2019
 • Državno tekmovanje – 9. 11. 2019

Razvedrilna matematika

 • Šolsko tekmovanje – 4. 12. 2019
 • Državno tekmovanje – 1. 2. 2020

Matematika

 • Šolsko tekmovanje “Matematični kenguru” in izbirno tekmovanje za Vegova priznanja – 19. 3. 2020
 • Državno matematično tekmovanje – 17. 4. 2020
 • V okviru tekmovanja Kenguru bomo izvedli šolsko medrazredno tekmovanje “S kengurujem na pico.”

Rezultate tekmovanj si lahko pogledate na spletni strani aktiva.