Nemščina

O predmetu

Nemščina se poučuje kot drugi tuji jezik, in sicer tri ure tedensko v vsakem letniku. V 4. letniku se nemščina izvaja tudi kot maturitetni predmet s 4 dodatnimi urami vključno s pripravami na višjo raven.

Pri pouku nemščine uporabljamo učbenik in delovni zvezek Alles stimmt (Alles stimmt 1, 2 in 3). V četrtem letniku so učbeniki in delovni zvezki določeni po dogovoru v strokovnem aktivu za nemščino.

Cilji predmeta

  • Razvijanje zmožnosti za medkulturno in medjezikovno sporazumevanje,
  • razvijanje bralnih, slušnih, govornih in pisnih zmožnosti v nemščini,
  • poznavanje geografskih, družbenih in kulturnih značilnosti nemško govorečih dežel,
  • pridobivanje spretnosti vseživljenjskega učenja tujega jezika.

Izvajanje pouka

  • Pouk poteka v učilnicah, ki imajo vso potrebno opremo (računalnik, LCD-projektor, i-tabla).
  • V knjižnici in kabinetu so na voljo številni slovarji, strokovna, leposlovna dela, časopisi in revije.
  • Aktiv učiteljev nemščine pripravi priporočila za delo in skupne kriterije za ocenjevanje, ki vključujejo napotke za delo in kriterije oz. meje za pisno in ustno ocenjevanje.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

Nemška jezikovna diploma

Povezave