Psihologija

O predmetu

Psihologija je splošno izobraževalni predmet, ki zajema temeljna znanstvena spoznanja o človekovi duševnosti, osebnosti, vedenju in življenju v družbi. Pri predmetu se dijaki seznanijo s temeljnimi metodami psihološkega proučevanja ter povezujejo in primerjajo psihološka spoznanja z ustreznimi spoznanji na drugih znanstvenih področjih.

Psihologija se poučuje v drugem letniku gimnazije, in sicer dve uri tedensko.
Dijaki, ki predmet izberejo kot maturitetni, imajo v 4. letniku 4 dodatne ure pouka iz psihologije ter dodatne ure za konzultacije pri izdelavi seminarske naloge.

Cilji predmeta

  • Kritično presojanje rezultatov znanstvenega raziskovanja in njihovo povezovanje z drugimi psihološkimi spoznanji,
  • povezovanje psiholoških teoretičnih spoznanj z vsakodnevnimi izkušnjami in situacijami,
  • razvijanje zmožnosti samorefleksije in spreminjanja samega sebe in svojega ravnanja,
  • razvijanje strategije vseživljenjskega učenja,
  • razvijanje spretnosti v medosebnih odnosih, učenje učinkovitega sporazumevanja, sodelovanja in kakovostnih in odgovornih medsebojnih odnosov.

Izvajanje pouka

  • Pouk poteka v učilnicah, ki imajo vso potrebno IKT opremo.
  • V knjižnici je na voljo strokovna literatura (knjige, učbeniki, revije).
  • Aktiv učiteljev psihologije pripravi splošne napotke za delo pri pouku, ki vključujejo obveznosti dijakov, kriterije za pisno in ustno ocenjevanje, minimalne standarde znanja idr.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

  • Sodelujemo pri številnih dejavnostih in projektih na šoli (predavanja, projektni teden). Več na strani družboslovnega aktiva.