Slovenščina

O predmetu

Slovenščina kot materni/prvi jezik je za večino dijakov ključni splošnoizobraževalni predmet. V 1., 2. in 3. letniku vseh smeri ter v 4. letniku klasične gimnazije se poučuje po 4 ure tedensko, v 4. letniku pa po 5 ur (razen v programu klasične gimnazije).

Cilji predmeta

 • Dijaki se zavedajo pomembne vloge slovenskega jezika v svojem osebnem, družbenem in poklicnem življenju.
 • Razvijajo zmožnost pogovarjanja, poslušanja, branja, pisanja in govorjenja raznih besedil.
 • Razvijajo jezikovno, slogovno in metajezikovno zmožnost v slovenskem jeziku.
 • Razvijajo zmožnost literarnega branja in se usposabljajo za branje in interpretacijo literarnih besedil (posebej domača branja).
 • Preizkušajo se v pisnem in govornem (po)ustvarjanju literarnih besedil.
 • Razvijajo zmožnost tvorjenja raznovrstnih neumetnostnih besedil.
 • Seznanjajo se z razvojem slovenske in evropske književnosti, z avtorji in deli; besedila opredeljujejo po zvrstno-vrstni pripadnosti, prepoznavajo njihovo sestavo, jih umeščajo v prostor in čas ipd.

Izvajanje pouka

 • Pri pouku uporabljamo predpisane učbenike, delovne zvezke in gradiva za maturo.
 • Aktiv učiteljev slovenščine pripravi napotke za delo pri pouku, ki vključujejo obveznosti dijakov, pisno in ustno ocenjevanje ter govorne nastope in minimalne standarde.
 • Pouk poteka v sodelovanju s šolsko knjižnico, kjer so na voljo obravnavana leposlovna dela, strokovna literatura, jezikovni priročniki, revije in časopisi.
 • Pouk poteka v učilnicah, ki imajo primerno avdio-vizualno in računalniško opremo.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

 • Za vse dijake organiziramo obvezne kulturne dejavnosti (oglede gledaliških in filmskih predstav, koncertov, oper, muzejev in galerij). V štirih letih šolanja dijaki obiščejo vse temeljne kulturne ustanove v Novem mestu in Ljubljani.
 • Sodelujemo pri pripravi ekskurzij in projektnega tedna ter pri drugih dejavnostih in projektih na šoli.
 • Dijaki pišejo v šolsko glasilo Stezice in se udeležujejo različnih literarnih natečajev (natečaj za najboljši haiku, srečanje mladih literatov ipd.).
 • Dijaki tekmujejo v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje.
 • Gledališko-recitatorska skupina Goga vsako leto pripravi in uprizori gledališko igro.
 • Bralni krožek Bibliofil v šol. letu pripravi dva literarna večera z znanimi slovenskimi besednimi umetniki.
 • Dijaki vseh letnikov obiskujejo filmski abonma.
 • Za dijake, ki jim slovenščina predstavlja drugi jezik, organiziramo tečaj slovenščine za tujce.

Obvestila

Obvestila o kulturnih dejavnostih, Cankarjevem tekmovanju, bralni znački in drugih dogodkih so objavljena na strani predmetnega aktiva za slovenščino.