Sociologija

O predmetu

Sociologija se poučuje v 3. letniku in sicer dve uri tedensko.
Dijaki, ki sociologijo izberejo kot maturitetni predmet, poslušajo predmet v 4. letniku 4 ure tedensko.

Pri pouku uporabljamo učbenik Uvod v sociologijo (3. letnik) in učbenik Sociologija, učbenik za sociologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja.

Cilji predmeta

 • Spoznavanje temeljnih socioloških koncepcij in teoretičnih pristopov ter njihova uporaba pri razumevanju in pojasnjevanju družbenih pojavov,
 • razvijanje občutljivosti za zaznavanje družbenih problemov, procesov in pojavov,
 • razvijanje sposobnosti za analizo in kritično vrednotenje različnih podatkov in izsledkov družboslovnih raziskav in različnih vrst informacij, gradiv in virov,
 • razvijanje sposobnosti empatije in strpnosti do različnosti,
 • razvijanje sposobnosti strpnega izražanja lastnih stališč,
 • sposobnost izdelave enostavnejših socioloških raziskav.

Izvajanje pouka

 • Pouk poteka v učilnicah, ki imajo primerno avdio-vizualno in računalniško opremo.
 • V knjižnici so na voljo številna strokovna dela ter strokovne revije.
 • Aktiv učiteljev družboslovja pripravi splošne napotke za delo pri pouku, ki vključujejo obveznosti dijakov, kriterije za pisno in ustno ocenjevanje, minimalne standarde znanja idr.

Sociologija – IMP

 • Vse informacije v zvezi s sociologijo na maturi (navodila za izdelavo maturitetne seminarske naloge, kriterije za pisno ocenjevanje znanja, navodila za pisanje eseja na maturi, primere esejev na maturi, izpitne pole po posameznih temah …) imajo dijaki v spletni učilnici, ki je dostopna dijakom, ki so vključeni v IMP – sociologija.

Druge dejavnosti v okviru predmeta

 • V okviru predmeta in v povezavi s predmetom se izvaja OIV – Državljanska kultura (okrogle mize, pogovori, Živa knjižnica, ogled filmov …).
 • Sodelovanje na natečaju Evropa v šoli.
 • Sodelovanje na tekmovanju Evrošola.
 • Organizacija strokovne ekskurzije v Bosno in Hercegovino.
 • Dijaki lahko sodelujejo z izdelavo raziskovalnih nalog na različnih razpisih na državni ravni.
 • Več na strani družboslovnega aktiva.