Španščina

O predmetu

Španščina se poučuje kot drugi tuji jezik in sicer tri ure tedensko

Pri pouku uporabljamo učbeniški komplet Diverso.

Cilji predmeta

  • Razvijanje zmožnosti za medkulturno in medjezikovno sporazumevanje,
  • razvijanje bralnih, slušnih, govornih in pisnih zmožnosti v španščini.
  • poznavanje geografskih, družbenih in kulturnih značilnosti špansko govorečih dežel,
  • pridobivanje spretnosti vseživljenjskega učenja tujega jezika.

Izvajanje pouka

  • Pouk poteka v učilnicah, ki imajo vso potrebno IKT opremo.
  • V knjižnici so na voljo številni slovarji, strokovna, leposlovna dela, časopisi in revije.
  • Aktiv učiteljev tujih jezikov pripravi splošne napotke za delo pri pouku, ki vključujejo obveznosti dijakov, kriterije ocenjevanja, minimalne standarde znanja idr.

Dejavnosti in rezultati