Zgodovina

O predmetu

Zgodovina se poučuje kot obvezen predmet v vseh štirih letnikih v obsegu 2 ali 3 ure tedensko (odvisno od programa). Dijaki, ki v 4. letniku izberejo zgodovino kot izbirni maturitetni predmet, imajo dodatne 4 ure tedensko.

Pri pouku uporabljamo učbenike Državne založbe Slovenije.

Cilji predmeta

 • Razviti zanimanje za preteklost in sedanjost slovenskega naroda ter si oblikovati zgodovinsko zavest o slovenski narodni identiteti,
 • seznaniti se s ključnimi procesi in dogodki svetovne, evropske in narodne zgodovine,
 • razvijati sposobnost razumevanja in pravilnega vrednotenja zgodovinskih besedil,
 • spoštovati različnost kultur in ver ter jih soditi po njihovih lastnih merilih,
 • ločevati med vzroki in povodi ter posledicami zgodovinskih dogodkov in s tem razvijati zgodovinski način mišljenja.

Izvajanje pouka

 • V vseh letnikih se v skladu z novimi učnimi načrti obravnavajo tri obvezne in ena izbirna tema.
 • Pouk poteka v ustrezno opremljenih učilnicah.
 • V knjižnici je na voljo številna zgodovinska literatura.
 • Učitelji zgodovine spodbujamo dijake k samostojnemu raziskovanju in izdelavi predstavitev o zanimivejših zgodovinskih dogodkih in osebnostih.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

 • Organizacija in koordinacija ekskurzij.
 • Priprave in izvedba šolskega tekmovanja iz zgodovine. 
 • Raziskovalno delo.
 • Izvajanje OIV Vzgoja za družino, mir in nenasilje.
 • Medpredmetno sodelovanje z ostalimi predmetnimi področji.
 • Obeležitev 7. tedna evropske kulturne dediščine.
 • Organizacija in izvedba kviza iz znanja zgodovine za OŠ iz Mestne občine Novo mesto.
 • Izmenjava s Gimnazijo Škofja Loka (klasični oddelki).
 • Organizacija klasičnega dne za dijake 1. in 2. k.
 • Organizacija in izvedba ekskurzija za klasike.

Tekmovanje v znanju zgodovine

Naslov tekmovanja: 2. svetovna vojna

 • Šolsko tekmovanje: 30. 1. 2020
 • Državno tekmovanje: 28. 3. 2020

Datumi internega dela mature

 • Ekskurzija: 11. 10. 2019
 • Pisni del: 3. teden v februarju

Rezultati

Obvestila in rezultati so predstavljeni na strani strokovnega aktiva za zgodovino in geografijo.