Zgodovina

O predmetu

Zgodovina se poučuje kot obvezen predmet v vseh štirih letnikih v obsegu 2 ali 3 ure tedensko (odvisno od programa). Dijaki, ki v 4. letniku izberejo zgodovino kot izbirni maturitetni predmet, imajo dodatne 4 ure tedensko.

Pri pouku uporabljamo učbenike Državne založbe Slovenije.

Cilji predmeta

 • Razviti zanimanje za preteklost in sedanjost slovenskega naroda ter si oblikovati zgodovinsko zavest o slovenski narodni identiteti,
 • seznaniti se s ključnimi procesi in dogodki svetovne, evropske in narodne zgodovine,
 • razvijati sposobnost razumevanja in pravilnega vrednotenja zgodovinskih besedil,
 • spoštovati različnost kultur in ver ter jih soditi po njihovih lastnih merilih,
 • ločevati med vzroki in povodi ter posledicami zgodovinskih dogodkov in s tem razvijati zgodovinski način mišljenja.

Izvajanje pouka

 • V vseh letnikih se v skladu z novimi učnimi načrti obravnavajo tri obvezne in ena izbirna tema.
 • Pouk poteka v ustrezno opremljenih učilnicah.
 • V knjižnici je na voljo številna zgodovinska literatura.
 • Učitelji zgodovine spodbujamo dijake k samostojnemu raziskovanju in izdelavi predstavitev o zanimivejših zgodovinskih dogodkih in osebnostih.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

 • organizacija in koordinacija ekskurzij
 • priprave in izvedba šolskega tekmovanja iz zgodovine 
 • raziskovalno delo
 • izvajanje OIV Vzgoja za družino, mir in nenasilje
 • medpredmetno sodelovanje z ostalimi predmetnimi področji
 • obeležitev 7. tedna evropske kulturne dediščine
 • izmenjava s Gimnazijo Škofja Loka (klasični oddelki)
 • organizacija klasičnega dne za dijake 1k in 2k
 • organizacija in izvedba ekskurzija za klasike

Tekmovanje v znanju zgodovine

 • šolsko tekmovanje:
 • državno tekmovanje:

Datumi internega dela mature

 • ekskurzija:
 • pisni del:

Rezultati

Obvestila in rezultati so predstavljeni na strani strokovnega aktiva za zgodovino in geografijo.