Projekt Linpilcare

 

Cilj mednarodnega projekta, kjer smo vključeni kot partnerska šola je, skupaj z učitelji iz različnih evropskih držav učiti se za prihodnost in dvigniti raven znanja.

Člani šolskega projektnega tima

Zlatka Butkovceec Gačnik, vodja ŠPT
Mojca Lukšič
Nevenka Malnarič Brulc
Vasja Jakše
Branka Klemenčič

Raziskovalno vprašanje

Kako naj organiziram sprotno preverjanje znanja, da bodo dijaki bolj pripravljeni na preverjanje znanja pred ocenjevanjem znanja?

 

Opis trenutnega stanja

Ob koncu vsakega šolskega leta šolski razvojni tim izvede evalvacijo (vključenosti) sodelovanja dijakov v učnem procesu. Oddelčni učiteljski zbori ocenijo po 5 stopenjski lestvici razrede, v katerih učijo. Ocenjuje se aktivnost dijakov v učnem okolju (prisotnost pri pouku, opravljene domačih nalog, upoštevanje rokov dogovorov, pripravljenost na preverjanja znanja…).
Iz analize vprašalnika je razvidno nižanje povprečne ocene pri oceni priprave na preverjanje znanja in pri sprotnem opravljanju domačih nalog. Trend padanja povprečne ocene se kaže od prvega do tretjega letnika. Dijaki pred ocenjevanjem znanja tožijo, da se morajo naučiti veliko snovi na enkrat.

Kot možne vzroke za tako stanje vidimo:

  • nedoslednost pri podajanju povratne informacije pri preverjanju znanja,
  • nedoslednost pri pregledovanju domačih nalog ob začetku vsake ure,
  • pa tudi dijaki so v povprečju zadovoljni z ocenami pri kontrolnih nalogah.

Za doseganje rezultatov amo si zadale naslednje aktivnosti:

  1. Z različnimi metodami preverjanja znanja (npr.  preverjanje v parih, dijaki sami pripravijo 5 min preverjanja za začetek ure, kvizi v spletni učilnici in s pomočjo aplikacij) želimo dijake spodbuditi k rednemu učenju in pisanju domačih nalog.
  2. Dijaki po vsakem preverjanju dobijo povratno informacijo o stopnji znanja in primerjavo s predhodnim preverjanjem.

S takim delom pričakujemo, da se bo nivo znanja dvignil za 30% glede na posnetek začetnega stanja.