Prostovoljno delo 2020/21

Prostovoljstvo v šolskem letu 2020/21

V šolskem letu 2020/21 sva bili mentorici prostovoljstva Anica Kastelec in Suzana Krvavica. Uvodno srečanje prostovoljcev, na katerem so se predstavile ustanove, v katerih dijaki lahko opravljajo prostovoljno delo, je bilo 7. oktobra 2020 v šoli. Organizacije, s katerimi sodelujemo že vrsto let, so Območno združenje Rdečega križa Novo mesto, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in  Razvojno izobraževalni center Novo mesto.

Tudi to šolsko leto je potekalo v času epidemije, zato so bile številne prostovoljske aktivnosti onemogočene, npr. obiski v Domu starejših občanov, Splošni bolnišnici Novo mesto in Varstveno-delovnem centru Novo mesto, hkrati pa so prav izredne epidemiološke razmere odprle veliko novih priložnosti za prostovoljstvo. To smo dokazali tudi prostovoljci naše šole, saj smo prav v tem posebnem letu sodelovali v več izjemnih projektih in akcijah:

Naše delo so opazili tudi v širši skupnosti, kar dokazujejo priznanja, ki smo jih prejeli:

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI

TELEFONSKO DRUŽABNIŠTVO

V projekt smo se vključili novembra 2020 na pobudo OZRK Novo mesto in upokojene profesorice Nuše Rustja z namenom, da vzpostavimo telefonske stike s starejšimi, ki so osamljeni. Dejavnost je potekala tako, da so dijaki gimnazije in nekaj zaposlenih klicali starejše. Stike je pridobil OZRK Novo mesto. V projekt se je vključilo 14 dijakov in 5 odraslih Gimnazije Novo mesto. S  telefonskimi klici smo krajšali čas 23 starejšim in jim pomagali premagovati osamljenost. Klici so potekali približno enkrat tedensko, včasih pogosteje, včasih redkeje.

Zaradi epidemije se je skupina srečevala samo videokonferenčno prek platforme Zoom na 2 ali 3 tedne. Na sestankih smo izmenjali izkušnje, si svetovali in načrtovali delo. Vsak novi prostovoljec je opravil tudi krajše praktično izobraževanje, da je bil prvi klic lažji.

Skupina je sodelovala tudi v akciji Dan za spremembe. V soboto, 10. 4. 2021, je vsak prostovoljec poklical svojega družabnika, z njim poklepetal in mu predstavil Dan za spremembe

Dne 24. 5. 2021 so se člani skupine udeležili izobraževanja Komunikacija – vir dobrih odnosov, ki ga je izvedla gospa Tjaša Arko iz Slovenske filantropije.

Izkušnje tako prostovoljcev kot starejših družabnikov so pozitivne; gre za obojestransko obogatitev, zaradi različnih razlogov pa se je zgodila tudi kakšna prekinitev stikov. Nekaj dijakov se je med šolskim letom iz skupine izključilo, a so jih nadomestili novi prostovoljci.

Do 14. 6. 2021 so prostovoljci opravili 292 klicev, kar znese približno 73 ur (v povprečju klic traja 15 min). Ocenjujem, da smo skupaj z 10 videokonferenčnimi srečanji, uvajalnim izobraževanjem in izobraževanjem o komunikaciji v okviru projekta opravili  212 ur.

Projekt je bil odmeven tako na šoli kot v lokalnem okolju, kar dokazujejo tudi številne objave, npr. na šolski spletni strani, spletni strani OZRK NM, članek v Dolenjskem listu, prispevki na radiu Sraka in Krka ter TV Vaš kanal. Skupina je na razpisu OZRK Novo mesto postala naj prostovoljska skupina za leto 2020/21 v kategoriji srednješolcev, člani pa so maja prejeli tudi naziv SF junaki našega časa.

NATEČAJ NISI SAM – PISMO DROBNE POZORNOSTI

Oktobra 2020 smo se aktivno vključili v projekt OZRK Novo mesto Nisi sam – pisma drobne pozornosti, ki je spodbujal pisanje božično-novoletnih pisem za starejše. Koordinacijo pisanja pisem je prevzel klub Interact GimNM in spodbujal dijake in profesorje k pisanju. Pisma smo najprej pisali pri pouku v več razredih, npr. pri razredni uri ali slovenščini, zaradi jesenskega zaprtja šol pa smo s pisanjem nadaljevali doma. Napisali smo 192 pisem. Starejši v DSO Novo mesto in drugi starejši v MO Novo mesto so jih prejeli pred božičem.

Drugi del akcije je potekal aprila ob Dnevu za spremembe, prav tako na pobudo OZRK. Pisma smo začeli pisati v tednu pred aprilskim zaprtjem šol pri razrednih urah in slovenščini ter s pisanjem nadaljevali med šolanjem na daljavo. Napisali smo 80 pisem za naslovnike, ki jih je določil OZRK po strokovni presoji.

Gimnazija Novo mesto je maja 2021 prejela posebno priznanje OZRK Novo mesto za izjemen dosežek na natečaju Nisi sam – pismo drobne pozornosti.

TUTORSTVO – VRSTNIŠKA UČNA POMOČ

Dejavnost je namenjena dijakom Gimnazije Novo mesto, ki imajo učne težave. Projekt uspešno izvajamo že več let. Uvajati smo ga začeli z namenom, da zmanjšamo osip med dijaki 1. letnika in jim pomagamo pri premagovanju učnih in tudi drugih težav ob prehodu iz osnovnošolskega v srednješolsko izobraževanje.

Še posebej v šolskem letu 2020/21 se je pokazalo, da so učenci 9. razreda prišli v srednje šole z manj utrjenim znanjem, in na šoli smo se odzvali tudi tako, da smo septembra vsem dijakom 1. letnika predstavili možnost vrstniške učne pomoči starejših dijakov. Za tutorje se je javilo 20 dijakov. Za učno pomoč je zaprosilo 40 dijakov, od tega večina iz prvega letnika, nekaj je bilo tudi dijakov 2. letnika. Učno pomoč so rabili pri naslednjih predmetih: matematika, fizika, kemija, angleščina in španščina. Približno polovica tutorjev je nudila skupinsko učno pomoč dijakom istega razreda, ostala polovica pa individualno učno pomoč.  Ob zaprtju šol v oktobru so se dijaki tutorji hitro odzvali na novo situacijo in so nudili učno pomoč tudi na daljavo.  Ure učne pomoči so potekale preko Zooma ali Skypa, po dogovoru med člani tutorske skupine, večinoma v popoldanskem času.

Ker je na naši šoli veliko dijakov vozačev, se v živo težje uskladijo za termine učne pomoči. Ob vrnitvi v šolo po modelu C so imele tutorske skupine možnost učne pomoči tudi v prostorih šole, vendar je kljub temu večina nadaljevala z učno pomočjo na daljavo.

Nekaterim dijakom višjih letnikov, ki so izkazali potrebo po učni pomoči, smo pomagali pri iskanju ustreznega prostovoljca študenta v okviru programa Razlagamo.si. Ta nova oblika sodelovanja med študenti in dijaki je bila prav gotovo dober odziv na aktualne potrebe šolajoče se mladine in na blažitev njihovih stisk, ki so se pojavile ob zaprtju šol.

Dijaki tutorji so do konca aprila opravili 172 ur učne pomoči, pri čemer niso vštete priprave na učne ure. Dijaki tutorji so maja 2021 prejeli naziv SF junaki našega časa.

DIJAKI ZA OSNOVNOŠOLCE

Projekt se je začel oktobra 2020 na pobudo dijakinje Neže Račečič, ki je bila tudi koordinatorka. Opazila je stisko šolajočih se na daljavo in se odločila, da bi rada pomagala. Postopoma se je oblikovala mreža več kot 120 prostovoljcev iz različnih šol, ki so pomagali osnovnošolcem pri učenju.

Pomoč je potekala v popoldanskih urah, po dogovoru med dijakom in njegovim varovancem. Ure so se večinoma izvajale preko platforme Zoom, komunikacija pa je bila odvisna od posameznikov (mail, telefon, socialna omrežja). Dijaki so pomagali posameznikom ali skupinam pri matematiki, slovenščini, angleščini, kemiji, fiziki in biologiji. Skupinam so pomagali predvsem pri matematiki, slovenščini in angleščini. Učenci ali starši so v stik s prostovoljci stopili prek socialnih omrežij (Facebook in Instagram), kasneje se je skupina povezala z več kot 10 šolami na Dolenjskem in v Beli krajini. Svetovalne delavke so predlagale pomoč dijakov tistim osnovnošolcem, za katere se jim je zdelo, da bi jo utegnili potrebovati.

Projekt je omogočal pomoč predvsem tistim, ki so občutili stisko in pomanjkanje znanja med epidemijo.

V projektu je aktivno sodelovalo okoli 20 dijakov Gimnazije Novo mesto, pomagali pa so 57 učencem. Do aprila 2021 so opravili 265 ur prostovoljnega dela (pri čemer niso vštete priprave na poučevanje), 16 med njimi jih je opravilo nad 10 ur. Večina je bila najbolj aktivna novembra, decembra in januarja (3 dijakinje so izvajale tudi športno-plesne delavnice), nekateri pa so ostali aktivni do konca šolskega leta.

Projekt je bil zelo odmeven v širši skupnosti, kar dokazujejo tudi številne objave, npr. na šolski spletni strani, članek v Dolenjskem listu, prispevki na številnih radijskih postajah in televizijskih programih. Neža Račečič je kot pobudnica projekta decembra 2020 postala junakinja našega časa na natečaju Slovenske filantropije, maja 2021 pa so naziv prejeli vsi člani skupine.

DAN ZA SPREMEMBE

V soboto, 10. 4. 2021, je pod okriljem Slovenske filantropije že dvanajstič potekala množična prostovoljska akcija Dan za spremembe. Cilj te akcije je, da bi bil vsak posameznik vsaj en dan v letu prostovoljec, vsakoletni odzivi nanjo pa dokazujejo, da je tudi v enem dnevu mogoča pozitivna sprememba, če se znamo povezovati in sodelovati. Slogan letošnjega Dneva za spremembe, ki je potekal v času epidemije, je bil Premagajmo osamljenost. Prostovoljci naše šole se že več let vključujemo v akcije Dneva za spremembe in tudi tokrat smo sodelovali. Povezali smo se z OZ RKS Novo mesto, ki je pripravil in koordiniral štiri akcije.

Sodelovali smo v dveh akcijah: v tel. družabništvu in pisanju pisem. Obe sta že predstavljeni v tem poročilu.

Izjava Antonele Barukčić iz 3. k
»Pogovori z mojo sogovornico vedno lepo tečejo. Po navadi se pogovarjava skoraj celo uro. Tudi jaz v teh pogovorih zelo uživam.«

TEDEN ZA SPREMEMBE

Akcija je predstavljena v poročilu Interact kluba, saj je nastala na pobudo interaktovcev, ki so jo tudi koordinirali.

Kot mentorica prostovoljcev opažam, da se mladih stiska bližnjega dotakne in v prostovoljstvu vidijo priložnost, da naredijo nekaj dobrega za sočloveka. Pri tem ugotavljajo, da se dobro počutijo, če delajo dobro, in to jih bogati. Zavedajo so, da so prostovoljske izkušnje dragocena popotnica za življenje, in tudi projekti in akcije v tem izrednem šolskem letu dokazujejo, da smo šola, ki neguje vrednote prostovoljstva.