Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM

          

O projektu:

V projektu so razvojne šole, ki bodo  razvijale in preizkušale didaktične pristope in implementacijske šole, ki bodo te preizkušene pristope uvajale v svojem pedagoškem delu. Naša šola je v vlogi implementacijske šole.

Projekt obsega štiri področja:

  1. dvig ravni bralne pismenosti in razvoj slovenščine,
  2. slovenščina kot drugi jezik,
  3. diagnostični instrumenti za ugotavljanje ravni bralne pismenosti,
  4. posodobljena vloga šolske knjižnice.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

Povezava na spletno stran projekta OBJEM poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-objem

Cilji projekta:

Na osnovi analize stanja na šoli, si je šolski projektni tim zadal nalogo, da bi z uvajanjem novih pedagoških pristopov posodobili vlogo šolske knjižnice.

Aktivnosti:

Za doseganje cilja člani pridobivamo znanja s področja digitalne pismenosti, kritičnega mišljenja, formativnega spremljanja in uvajanja novosti. Pri implementaciji didaktičnih pristopov (tudi s prožnimi oblikami učenja) izvajamo kolegialne hospitacije, dajemo povratne informacije in sistematično evalviramo učinke naših aktivnosti.

Člani projektne skupine:

Zlatka Butkovec Gačnik (vodja), Renata Nose, Nataša Sekula Zupančič, Saša Lavrič, Nevenka Malnarič Brulc, Marko Kastelic, Tea Ribič, Janja Pust, Mojca Lukšič, Anita Nose in Vasja Jakše.

Ostali projekti šole.