Splošno o maturi

Maturitetni predmeti in izpiti

Splošna matura je državni izpit, s katerim kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji gimnazijskih programov, programom maturitetnega tečaja in usposobljenost za univerzitetni študij. Z opravljeno maturo kandidat pridobi srednjo izobrazbo.

Splošna matura se opravlja iz petih predmetov, od tega iz treh predmetov skupnega dela, ki so obvezni za vse kandidate (slovenščina, matematika in tuj jezik), in iz dveh predmetov izbirnega dela.

OBVEZNI MATURITETNI PREDMETI

Predmet
Pisni izpit
Ostalo
Slovenščina 50% esej,
30% razčlemba
neumetnostnega besedila
ustni izpit – 20%
Matematika 80% ustni izpit – 20%
Tuj jezik
(ANG, NEM, FRA, ŠPA)
80% ustni izpit – 20%

IZBIRNI MATURITETNI PREDMETI, KI JIH PONUJAMO NA NAŠI ŠOLI

Predmet
Pisni izpit
Ostalo
Tuji jeziki
(ANG, NEM, FRA,ŠPA, LAT)
80% ustni izpit – 20%
Zgodovina 80% interni pisni del in ekskurzija – 20%
Geografija 80% terenske vaje in ekskurzija – 20%
Biologija 80% laboratorijske vaje – 20%
Kemija 80% laboratorijske vaje – 20%
Fizika 80% laboratorijske vaje – 20%
Sociologija 80% seminarska naloga – 20%
Psihologija 80% seminarska naloga – 20%
Filozofija 80% seminarska naloga – 20%

Te predmete dijaki izberejo aprila v 3. letniku. Dijaki se na maturo organizirano pripravljajo v 4. letniku. Pri obveznih predmetih potekajo priprave pri rednih urah pouka, dodatne ure pa namenimo tudi za pripravo na izpit na višji ravni zahtevnosti. Pri izbirnih predmetih priprave potekajo celo šolsko leto v obsegu od 4 do 6 ur tedensko.

Kandidat lahko iz izbirnega dela izbere tudi šesti maturitetni predmet. V tem primeru se mu pri uspehu pri splošni maturi upoštevata dva najbolje ocenjena izbirna predmeta, vendar pa pozitivna ocena tretjega izbirnega predmeta ne more nadomestiti negativne ocene prvega ali drugega izbirnega predmeta.

Kandidat lahko maturitetne izpite pri matematiki in tujih jezikih opravlja na osnovni ali višji ravni zahtevnosti.

 

Pogoji za opravljanje splošne mature

Splošno maturo v celoti lahko opravljajo kandidati, ki:

 • so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj,
 • ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnje alinee, če so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let.

Posamezni izpit splošne mature pa lahko opravljajo kandidati:

 • ki pri splošni maturi izpit popravljajo ali izboljšujejo oceno,
 • ki so že opravili splošno ali poklicno maturo,
 • ki so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje te mature,
 • ki jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo nostrificirano kot maturitetno spričevalo.

Splošna matura se opravlja v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku. Kandidati opravljajo vse predmete v enem izpitnem roku. Maturo v dveh delih, v dveh zaporednih rokih, lahko opravljajo le:

 • kandidati s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi,
 • »21-letniki«, torej kandidati, ki so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili 21 let,
 • udeleženci izobraževanja odraslih,
 • ostali kandidati, ki jim opravljanje mature v dveh delih na podlagi utemeljene vloge dovoli Državna komisija za splošno maturo.

Kandidati opravljajo splošno maturo pod enakimi pogoji, določenimi z Zakonom o maturi in pravilnikom. Kandidati s posebnimi potrebami in v utemeljenih primerih tudi drugi kandidati (nenadna bolezen, poškodba) opravljajo splošno maturo v skladu s pravili, ki jih določi minister, pristojen za šolstvo.

Kandidati s posebnimi potrebami, ki uveljavljajo pravico do prilagojenega načina izvajanja mature na podlagi odločbe o usmeritvi in individualiziranega programa, ob predprijavi na maturo, najkasneje do 15. novembra, priložijo tudi izpolnjen obrazec za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami, ki ga dobijo pri tajnici ŠMK ali na povezavi spodaj.

 

Popravljanje in izboljševanje ocen na splošni maturi

Kandidat, ki je pri splošni maturi ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami, ima v skladu z Zakonom o maturi pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov še dve leti po opravljanju mature na isti šoli. Če je pozitivno ocenjen pri manj kot treh predmetih, mora kandidat ponovno opravljati maturo v celoti. Kandidat lahko maturo v celoti opravlja večkrat.

Kandidat, ki je opravil splošno maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni splošni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih predmetov na isti šoli. Za splošni uspeh pri splošni maturi se upošteva boljša ocena.

 

Maturitetni koledar, obrazci

Veljavni maturitetni koledar v celoti najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra, kjer najdete tudi roke, ki so pomembni za prijavo in odjavo od mature. Vse potrebne obrazce pa najdete tukaj:

 

Plačila

Splošna matura je v skladu s 30. členom Pravilnika o splošni maturi plačljiva za kandidate,

 • ki nimajo statusa dijaka (v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja) in
 • kandidate, ki se prijavijo k opravljanju splošne mature kot »21-letniki« (2. odstavek 24. člena Zakona o maturi).

Opravljanje splošne mature kandidati plačajo Državnemu izpitnemu centru po veljavnem ceniku in Gimnaziji Novo mesto po ceniku objavljanjem na šolski spletni strani (cenik storitev). Obe dokazili o plačilu izpitov oz. mature v celoti sta obvezna priloga k prijavi.

Kandidat je oproščen plačila izpitov, če prijavi priloži odločbo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči.

 

Vpogledi, ugovor na izračun ocene, ugovor na oceno

Kandidat lahko po vpogledu v izpitno dokumentacijo na Državnem izpitnem centru vloži ugovor na izračun ocene ali ugovor na oceno:

 

Potek pisnih in ustnih izpitov, nedovoljeni pripomočki in kršitve

Več o poteku pisnih in ustnih izpitov si lahko preberete na naslednjih povezavah:

 

Rezultati

Od leta 1995 je maturo na šoli opravilo več kot 3700 dijakov, med njimi je bilo 308 zlatih maturantov. Po maturitetnih rezultatih se uvrščamo med najuspešnejše gimnazije v Sloveniji.

Rezultati spomladanskega roka mature 2021

Informacije

Vse informacije v zvezi z maturo dobite pri tajnici šolske maturitetne komisije:

Vasja Jakše
E-pošta: matura@gimnm.org
Tel.: 07 371 8500

Mobilni tel.: 041 989 631

Govorilne ure: sreda, 10.30 – 11.30 v tajništvu šole ali po dogovoru

Prosimo, da se za termin vnaprej dogovorite s tajnico ŠMK po elektronski pošti.