Youth Start

O projektu:

Program Youth Start je mednarodni projekt, ki je namenjen spodbujanju in razvijanju kompetence podjetnosti (Sense of initiative and entrepreneurship).

Podjetnost, ki se pojavlja v kombinaciji s samoiniciativnostjo, je ena izmed osmih ključnih kompetenc, ki jih opredeljuje evropski referenčni okvir ključnih kompetenc (2006). Z vidika kurikuluma gre za kroskurikularno oz. transverzalno kompetenco, ki vključuje kreativnost, kritično mišljenje, inovativnost, prevzemanje odgovornosti ter sposobnost načrtovanja in upravljanja projektov, da bi dosegli določene cilje. Namen mednarodnega projekta je izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti izobraževalnih sistemov pri izvajanju inovativnih politik razvijanja podjetnost in uvajanju praktičnih ukrepov za spodbujanje podjetnosti v šolah. S projektom razvijamo modele za spodbujanje podjetnosti v šolah na osnovi izkustvenega učenja.

Projekt se izvaja od šolskega leta 2015-2016 izmenično na eksperimentalnih ter na kontrolnih šolah. Gimnazija Novo mesto je bila prvo leto kontrolna šola, zdaj pa je že drugo leto zapovrstjo eksperimentalna šola.

Projekt se izvaja v drugih in tretjih letnikih, in sicer v seriji sedmih izzivov, ki razvijajo kompetenco smisla za podjetnost in pobudo. Njihov namen je tudi pri dijakih razvijati občutek za zaznavanje poslovne priložnosti ter sposobnosti ocene tveganja.

Skupina šol, ki sodeluje v projektu Youth Start, je pilotna skupina. Načrt MIZŠ, ZRSŠ in ŠR je v roku petih let vključiti tovrstne aktivnosti v učne načrte vseh predmetov.

Člani projektne skupine:

  • Janez Gorenc (vodja projektne skupine)
  • Mojca Lukšič (ravnateljica)
  • Mojca Rangus

Ostali projekti šole.