UVAJANJE kompetence učenje učenja

Člani projektnega tima

Verena Potočnik, vodja
Špela Debeljak
Tina Furlan Turk
Renata Nose
Andreja Retelj

O projektu

V šolskem letu 2010/11 smo v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo začeli z uvajanjem projekta Uvajanje medpredmetne kompetence učenje učenja v pouk. Projekt se je izvajal tri leta.

Pri projektu je sodelovalo 31 srednjih šol in naša šola se je ukvarja tako s kognitivnim kot metakognitivnim vidikom kompetence učenje učenja

Cilji projekta

V okviru projekta smo:

  • razvijali strategije za načrten razvoj kompetence učenje učenja pri pouku,
  • izbrane strategije načrtno vključevali v pouk, 
  • razvijali strategije pomoči učencem pri učnih težavah, pri čemer so imele pomembno vlogo šolske svetovalne delavke,
  • poskušali poglobiti sodelovanje med učitelji in šolskimi svetovalnimi delavkami.

Okvirni akcijski načrt

  • Udeležba članov projektnega tima na seminarjih „Učenje učenja“,
  • samoizobraževanje članov projektnega tima in podpornih članov tima,
  • prenos znanj med člane projektnega tima, podporne člane in ostale učitelje: predstavitev različnih učnih strategij,
  • uporaba različnih učnih strategij pri pouku in razrednih urah,
  • ukvarjanje z različnimi vidiki kompetence učenje učenja, 
  • evalvacija dela v šolskem letu 2012/13 in zaključek projekta.