GIMNAZIJA

Gimnazijski program je namenjen vsem tistim, ki nameravajo študirati na univerzi in želijo pridobiti široko splošno izobrazbo in razgledanost. Program se navezuje na znanje, spretnosti in stališča, ki so si jih dijaki pridobili v osnovni šoli, in sistematično razvija doseženo izobrazbo.

Cilji

Izobraževalni program splošne gimnazije spodbuja interes za teoretična znanja in omogoča oblikovanje lastnega pogleda na svet, prav tako pa spodbuja uravnotežen razvoj na vseh področjih osebnosti. Je priprava za nadaljevanje izobraževanja na vseh univerzitetnih programih.

Sestavni del pouka v drugem in tretjem letniku so tudi ITS (interdisciplinarni tematski sklopi). Umeščeni so v predmetnik splošnega programa gimnazije v obsegu 105 ur, te ure so predvidene za izbirne predmete. Trenutno imamo pripravljene načrte za 12 različnih ITS-ov, v katerih je poudarek na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov ter njihovem reševanju v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Znotraj ITS-ov prednostno razvijamo kompetenco podjetnosti in prožne oblike učenja, zlasti tiste, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in kroskurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov.

Predmetnik

Predmet
1. letnik
2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj
SLO 4 4 4 5 595
MAT 4 4 4 5 595
TJ1 3 3 3 4 490
TJ2 3 3 3 3 420
ZGO 2 2 3 2 315
ŠVZ 3 3 3 3 420
LUM 2 70
GLA 1,5 52
GEO 2 2 3 245
BIO 2 2 2 210
KEM 2 2 2 210
FIZ 2 2 2 210
PSI 2 70
SOC 2 70
FIL  2 70
INF 2 70
Nerazporejene ure * 3* 3* 8** 630
OIV 90 90 90 30 300

* 2. in 3. letniku izvajamo nerazporejene ure v obliki interdisciplinarnih tematskih sklopov (ITS) – 2. letnik: Gledališče, Kako temačen je bil srednji vek?, Sod smodnika, Nevroznanost, izdelaj.si, Znanost v gibanju, Zdrav življenjski slog, Caio, Italia!, Od matematike do podjetnosti in Allons en France! – 3. letnik: Ali nas mora biti strah?, Zdrava prehrana, Film, Naravni pogon, Farmacija in medicina mi nista tuji, Across cultures, interkulturell, intercultural, medkulturno in Enigma.
** Izbirni maturitetni predmeti v 4. letniku: ANG 2, NEM 2, FRA, ŠPA, ZGO, GEO, BIO, KEM, FIZ, SOC, PSI, FIL.