Športni oddelek

Za usklajeno delo v športnih oddelkih skrbijo:

Ime in priimek Naloga E-naslov in telefon
Janja Bučar razredničarka 1š janja.bucar@gimnm.org
Blaž Zabret razrednik 2š blaz.zabret@gimnm.org
Tanja Gačnik razredničarka 3š tanja.gacnik@gimnm.org
Breda Vovko razredničarka 4š breda.vovko@gimnm.org

Program športnega oddelka je namenjen športnikom, da lahko obvladajo gimnazijski program z več samodiscipline in s samostojnim učenjem, saj zaradi tekmovanj in priprav veliko izostajajo. Rezultati kažejo, da športniki po učnem uspehu ne zaostajajo za ostalimi gimnazijci, lahko pa se pohvalijo z boljšimi dosežki na športnih tekmovanjih.Poleg splošnega gimnazijskega programa vpisujemo tudi en športni oddelek. Predmetnik vsebuje vse temeljne zahteve gimnazijskega predmetnika, le da imajo dijaki povečano število ur športne vzgoje. Za navodila in obrazce za vpis v športni oddelek najdete na povezavi.

Cilji

V 1. in 2. letniku je cilj izboljšati splošne motorične sposobnosti in pridobiti znanja tudi drugih športnih panog. V 3. in 4. letniku dijaki individualno trenirajo športne panoge. Z opravljeno maturo lahko dijaki nadaljujejo študij v vseh študijskih smereh univerzitetnega ali visokošolskega izobraževanja.

Posebnosti oddelka

  • 18-22 dijakov v oddelku pripomore k pristnejšemu stiku in kvalitetnejšemu pedagoškemu delu.
  • Vsa preverjanja in ocenjevanja znanja so načrtovana in dogovorjena po ocenjevalnih obdobjih.
  • Ure individualnega dela so namenjene dodatni razlagi, preverjanju in ocenjevanju znanja.
  • Enkrat letno organiziramo šolo v naravi, kjer se dijaki srečajo s športnimi panogami, ki niso uvrščene v redni program pouka.
  • Za usklajevanje dela med učiteljskim zborom in dijaki skrbi pedagoški koordinator, za povezavo s športnimi klubi in trenerji pa športni koordinator.

Predmetnik

Predmet
1. letnik
2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj
SLO 4 4 4 4 560
MAT 4 4 4 4 560
TJ1 3 3 3 3 420
TJ2 3 3 3 3 420
ZGO 2 2 2 2 280
ŠVZ 6 6 6 3 735
LUM 1,5 52
GLA 1,5 52
GEO 2 2 2 210
BIO 2 2 2 210
KEM 2 2 2 210
FIZ 2 2 2 210
PSI 2 70
SOC 2 70
FIL 2 70
INF 2 70
Izbirni predmeti 1* 1* 10-12** 420-525
OIV 90 90 90 30 300

* Izbirni predmeti: v 2. letniku angleščina, v 3. letniku matematika.
** Izbirni maturitetni predmeti v 4. letniku: NEM, FRA, ŠPA
, ZGO, GEO, BIO, KEM, FIZ, SOC, PSI, FIL.

Fotografije iz športnega tabora v Baški 2018

Športni rezultati naših dijakov so objavljeni na strani strokovnega aktiva za športno vzgojo. Vse srednješolske športne rezultate objavlja Agencija za šport Novo mesto.